آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » عکس جدید » تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی

تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی


تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی

تعبیر خواب اسب تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب تعبیر خواب اسب وحشی تعبیر خواب اسب سیاه تعبیر خواب اسب سفید تعبیر خواب اسب قهوه ای تعبیر خواب خوردن اسب تعبیر خواب سوار بر هست تعبیر خواب اسب سواری . اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده هست که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم

 

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب,تعبیر خواب اسب وحشی,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب خوردن اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر

 


تعبیرهای کلی تعبیر خواب اسب 

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال (ع) 

 

 

تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام هست.

 


تعبیر خواب اسب از دیداصفهانی

 

 

تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد هست و هر چقدر فرمانبردارتر و رام‌تر باشد، خوشبخت‌تر می‌شوی. اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد شهر یا ده یا خانه‌ای شده هست، تعبیرش این هست که مرد غریب «عجمی» در آنجا خواهد آمد.

 

 

تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی 

 

 

اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده هست، یـعـنـی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد. اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته هست، یـعـنـی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می‌رود.

 

 

تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی 

 

 

اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یـعـنـی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود (دفع بلا و گرفتاری)

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 


دیدن اسب در خواب بر ۵ حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست.

 

 

پرواز اسب

 


تعبیر خواب اسب از دید ابن سیرین 

 

 

اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، تعبیرش این هست که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

 


تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث

 

 

اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست «پادشاه» هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای

 


تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین

 


تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این هست که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این هست که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت

 


تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی

 


تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این هست که کاری می کند که به او گواهی می دهند تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این هست که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این هست که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی هست تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این هست که خیر و صلاح در کارش می آید تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این هست که زن می خواهد تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این هست که از شرف و بزرگی میفتد تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن هست

 

 

تعبیر خواب اسب سیاه

 


تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی هست به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این هست که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این هست که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند
تعبیر خواب صحبت کردن با اسب این هست که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این هست که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این هست که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد

 

 

تعبیر خواب اسب سواری

 


تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی

 


تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این هست که زن می خواهد و برایش مبارک هست تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این هست که زن می خواهد و برایش مبارک هست اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این هست که زن شریف و نامدار نیستاگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این هست که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند اگر آن اسب مادیان  جرمه باشد، تعبیر خواب این هست که آن زن خوبروی و زیبا هست اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این هست که آن زن پرهیزکار و دین دار هست اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این هست که آن زن نزد خدا عزیز هست اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این هست که آن زن فرزند دارد اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر هست

 

 

تعبیر خواب اسب مرده

 

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این هست که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این هست که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این هست که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود

 

 

تعبیر خواب اسب آبی

 


تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث

 

 

 تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این هست که زنی توانگر خواهد داشت تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی هست ناتوان تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این هست که پیغام بزرگان از او بریده شود تعبیر خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این هست زنی بدون اصل و نسب را بخواهد تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این هست که به دست پادشاه هلاک می شود تعبیر خواب دزدیده شدن اسب این هست که ترس این هست که همسرش هلاک شود تعبیر خواب گم شدن اسب این هست که زنش را طلاق دهد
تعبیر خواب فروختن اسب این هست که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود

 

 

تعبیر خواب اسب دریایی

 


تعبیر خواب اسب از دیدگاه جاحظ

 


تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس هست و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند

 


تعبیر خواب اسب از دید خالد اصفهانی

 


تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد هست هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود.

 

 

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب,تعبیر خواب اسب وحشی,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب خوردن اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

 


تعبیر خواب اسب از دید فروید

 


تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت هست که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این هست که مرد غریبه ای به خانه اش می آید تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این هست که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.

 


تعبیر خواب اسب از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب اسب سفید این هست که از زندگی لذت خواهید برد تعبیر خواب اسب سیاه این هست که مشکلات در راهند تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این هست که افتخار بزرگ نصیب شما می شود تعبیر خواب اسب سواری این هست که آرزوهایتان برآورده می شوند تعبیر خواب افتادن از اسب این هست که ناراحتی زیاد در راه هست تعبیر خواب اسب سرکش این هست که مرگ عزیزی نزدیک هست تعبیر خواب دارای یک اسب بودن این هست که کامیاب می شوید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید بالدار

 


تعبیر خواب نعل کردن اسب این هست که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید تعبیر خواب اسب مرده این هست که کار زیادی سر شما میریزد تعبیر خواب اسب لاغر این هست که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد تعبیر خواب اسب سیاه و سفید این هست که یک کار پر خطر انجام می دهید تعبیر خواب بالا رفتن بروی یک اسب این هست که عزاداری می کنید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید شاخدار

 


تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی

 

 

 دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو هست تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام هست.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت تعبیر خواب دم اسب خدمتکار هست که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند تعبیر خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب هست تعبیر خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت هست تعبیر خواب اسب سیاه کار پرخطر هست تعبیر خواب سوار شدن بر اسب خوب هست ولی پیاده شدن از اسب خوب نیست

 

 

تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت یوسف ع

 


تعبیر خواب دیدن اسب در خواب این هست که کاری خوب و با عظمت خواهد داشت تعبیر خواب سوار شدن بر  اسب زین دار این هست که زن توانگر بخواهد که به مرادش میرسد، اسب برهنه هم خوب هست

 


تعبیر خواب اسب از دید آنلی بیتون

 


تعبیر خواب تماشا یا سوار شدن بر اسب سفید این هست که با افراد خوش برخورد معاشرت می کنید تعبیر خواب دیدن اسب سفید کثیف و لاغر این هست که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده میکند اما اگر اسب سیاه باشد تعبیرش این هست که بخت با شما یار هست اما دست به فریب و نیرنگ میزنید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید مرده

 


تعبیر خواب زنی که بر اسب سفید سوار هست این هست که همسرش به او خیانت می کند تعبیر خواب دیدن اسبهایی با رنگ تیره این هست که لذت های زودگذر را تجربه می کنید تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب اصیل و رنگ کهر ثروت هست اما اگر زنی این خواب را ببیند تعبیرش این هست که خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .
تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب تندرو،زندگی راحت هست

 


تعبیر خواب سوار شدن بر اسب سرکش این هست که دوستی یا زیردستی از شما سو استفاده می کند تعبیر دیدن اسبی در حال فرار شنیدن خبر بیماری دوست هست تعبیر دیدن اسبی با نژاد اصیل این هست که زندگی آسوده ای دارید ولی به اعمال غیر اخلاقی دست میزنید تعبیر خواب دیدن کره مادیان تفاهم و دوستی هست تعبیر خواب با اسب از رودخانه رد شدن این هست که خوشبختی به شما روی می آورد اما اگر آب رودخانه آرام نباشد خوشیها به نا امیدی تبدیل می شوند

 


تعبیر خواب گذشتن از رودخانه زلال و زیبا با اسب این هست که آرزوهای شما سریع به واقعیت می پیوندند
تعبیر خواب دیدن اسب زخمی در خواب این هست که دوستان به دردسر می افتند
تعبیر خواب اسب مرده ناامیدی هست

 

 

تعبیر خواب اسب سفید و سیاه

 


تعبیر خواب اسبی که به شما لگد میزند این هست که در خواسگاری جواب رد می گیرید و به علت بیماری زندگی وبی نخواهید داشت تعبیر خواب گرفتن دهنه اسب این هست که در کارها موفق میشوید تعبیر خواب دیدن اسب های خال دار این هست که دست به هرکاری بزنید برکت برایتان خواهد داشت تعبیر خواب دیدن نعل اسب این هست که موفق میشوید.اگر دختری این خواب را ببیند همسری با وفا خواهد داشت تعبیر خواب دیدن اسب مسابقه این هست که خوشگذرانی می کنید تعبیر خواب شرکت در مسابقه با اسب سعادتمندی هست تعبیر خواب کشیدن اسب این هست که با خودخواهی خو دوستان را میرانید تعبیر خواب سوار شدن بر اسب بی زین این هست که پس از تحمل سختی ها به آرامش فراوان میرسید.اگر زن باشد تعبیرش این هست که دیگران به او کمک می کنند تا زندگی راحتی داشته باشد

 

 

تعبیر خواب اسب سفید وحشی

 


تعبیر خواب اسب از دید لیلا برایت

 

 

تعبیر خواب اسب در اصطبل سعادت و خوشبختی هست تعبیر خواب سوار بر اسبی آرام بودن پیشرفت مرحله به مرحله هست تعبیر خواب سوار بر اسب سرکش بودن این هست که به اهداف خود نمیرسید تعبیر خواب رام کردن اسب این هست که از لحاظ مادی و معنوی در خطرید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید چیست

 


تعبیر خواب اسب از دید کتاب سرزمین رویاها

 

 

تعبیر خواب یک اسب این هست که یک ازدواج پر پول در راه هست تعبیر خواب افتادن از روی اسب این هست که در کارهایتان بسیار محتاط باشید. تعبیر خواب شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید این هست که خبرهای خوش در راهند تعبیر خواب  اسبی را نعل می کنید این هست که منفعت مالی بدست می آورید تعبیر خواب  اسب خودتان را نعل می کنید این هست که پول بدست میاورید تعبیر خواب رم کردن اسب این هست که مصیبت و بدشانسی خواهید داشت تعبیر خواب یک مادیان این هست که علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب خواهد آمد
تعبیر خواب یک اسب که به درشتکه بسته شده هست این هست که امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید . تعبیر خواب  اسب وحشی این هست که بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .

 

 

تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای

 


تعبیر خواب اسبهای سفید این هست که شادی میکنید تعبیر خواب اسبهای سیاه این هست که عذاب در راه هست تعبیر خواب  اسبهای آتش این هست که خوشبختی بزرگ به شما رو می کند تعبیر خواب اسبهای تزئین شده این هست که آرزوهایتان برآورده خواهد شد. تعبیر خواب اسبهای خاکستری این هست که در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت تعبیر خواب اسبهایی به رنگهای دیگر این هست که کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند . تعبیر خواب یک زن سوار بر اسب این هست که دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد. تعبیر خواب یک مرد سوار بر اسب این هست که پول فراوان بدست می آئوری تعبیر خواب اسب مسابقه این هست که با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت . تعبیر خواب یک اسب نازا این هست که خوشبختی نزدیک هست تعبیر خواب یک اسب با دم کوتاه این هست که دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند تعبیر خواب یک اسب با دم بلند این هست که دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

 


تعبیر خواب یک اسب مرده این هست که برای شما پول خوبی فراهم میشود. تعبیر خواب اسب زخمی این هست که نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت تعبیر خواب شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید این هست که شانس خیلی بزرگ به شما رو می کند تعبیر خواب شما سوار یک اسب آرام هستید این هست که شانس در عشق و پول به شما رو می کند تعبیر خواب سوار اسبی می شوید که متعلق به شما نیست این هست که منفعت بزرگی کسب می کنید تعبیر خواب گم کردن اسب این هست که دوستانتان را از دست میدهید . تعبیر خواب سوار شدن ب اسب خطرناک این هست که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید . تعبیر خواب اسبی را برای رام کردن میزنید این هست که احترام و امتیاز به دست ممی آورید تعبیر خواب دوستانتان سوار بر اسبند این هست که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد . تعبیر خواب یک اسب در آب جویبار این هست که فقر و فلاکتدر راه هست

 

 

نکاتی در مورد زندگی اسب ها

 

 

اسب ها هر طرفی را نگاه کنند گوششان نیز به همان طرف می چرخد
اسب ها نمی توانند از طریق دهان نفس بکشند
یک سمت اسب کوتاهتر از سمت دیگر هست
اسب ها در حین خوابیدن انرژی بیشتری مصرف می کنند
چین بیشترین اسب جهان را داردلینک منبع


اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک